بررسی و نقد شبهات مربوط به رابطه دین و اخلاقاز نظر آیت الله مصباح یزدی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده: یکی ازمهم­ترین مباحث فلسفه اخلاق، بحث رابطه دین واخلاق است.این بحث از با سابقه­ترین مباحث فلسفه اخلاق به شمار می­رود و شاید بتوان آن را ازنخستین مسائل فلسفه اخلاق در یونان باستان به شمار آورد. نیز می­توان در میان اندیشمندان مسلمان مسئله دین واخلاق را از کهن­ترین و پرنزاع­ترین مسائل فلسفه اخلاق به شمار آورد، گرچه به این عنوان نبوده بلکه تحت عنوانی چون حسن و قبح افعال مطرح بود.به طور کلی همه دیدگاه­های مطرح شده را می­توان تحت سه دیدگاه کلیتباین، اتحاد، تعامل فرض کرد، عده­ای اعتقاد دارند که بین دین واخلاق تباین وجود دارد و بین آنها هیچ رابطه­ای نیست.برخی هم معتقدند که بین دین واخلاق اتحاد وجود دارد. برخی دیگر هم قائل به رابطه تعامل بین دین واخلاق می‌باشند.آیت الله مصباح یزدی نیز به عنوان یکی از اندیشمندان مسلمان در مورد رابطه دین و اخلاق اعتقاد دارند که دین و اخلاق از جهت مبنایی با هم اتحاد و وحدت دارند واین وحدت به شکل جزء و کل می­باشد. یعنی اگر دین را به عنوان یک کل در نظر داشته باشیم، اخلاق بخشی از ارکان اصلی این کل به حساب می­آید. اخلاق بخشی از دین است.زمانی که ما دین را تعریف می­کنیم واجزاءآن را بررسی می­کنیم، می­بینیم که اخلاق یکی از سه جزءدین است و اخلاق اگر بخواهد ثابت و بدون تغییر باشد ضامن لازم دارد و آن چیز غیر از توحید نمی­باشد و از طرف دیگر ایمان نیز بوسیله اخلاق کریمه حفظ می­شود.لذا نسبت به این دیدگاه اشکالاتیمطرح شده که از منظر استاد مصباح به آنها پاسخ خواهیم داد.
 

کلیدواژه‌ها