سیره و اقدامات خلفای عباسی عصر اول در مورد حج

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

 
 
چکیده:مراسم حج از جمله مراسمی است که در اسلام اهمیت بسیاری دارد، اسلام آنرا سازماندهی نهایی نمود و احکام و دستورات ویژه‌‌ای برای آن در مقام اجرا قرار داده است. مسلمانان چه در زمان رسول خدا3 و چه پس از آن اهتمام ویژه‌ای به آن داشته‌اند. و بر این اساس حج در دوره خلفای پس از پیامبر وهمچنین در عصر امویان هم همواره مورد توجه بوده است در دوره عباسیان توجه و عنایت وی‍ژه ای به حج وجود داشته است.  خلفای عباسی خودشان بارها به سفر آمده بودند و از نزدیک شاهد حج­گزاری مردم و مشکلات حجاج بودند و سعی بر رفع آنها داشتند. همچنین عباسیان به تحول و توسعه و تعمیر راه­های مواصلاتی، تامین آب شرب حجاج و وسعت ابنیه و مساجد و مکه و تعیین امیرالحاج مبادرت می­ورزیدند. این اقدامات همگی در راستای افزایش اعتبار ومشروعیت خلفا در بین مسلمانان صورت می­گرفته است.
 [1]کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم1

کلیدواژه‌ها