ماهیت نظام بین الملل مطلوب در اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
در آمـوزه هـاى امام که برگرفته از اسلام ناب می باشد، دستورالعمل جامعى براى تغییر وضع موجود و دست یابى به نظم مطلوب ، وجود دارد. اندیشة  امام دارای یک پیام جهانی است و به دنبال یک امت واحد جهانی می باشد. براساس اندیشة ایشان عمل به تکلیف بر مبنای توانایی ها،  نظام بین الملل مقدور را تأسیس می کند و زمینه ساز نظام مطلوبِ آرمانی می شود. نظام مطلوب مقدور در اندیشة ایشان بر مایه نفی سلطه گری و سلطه پذیری و استقلال همه جانبه و عدم تعهد به قدرتهای سلطه گر و پیوند با مسلمانان و مستضعفان شکل گرفته است. امام در مرحلة بازسازی جامعه آرمانی براساس عدل و وحدت حرکت می کنند  دربخشی از تصویر  نظام بین الملل مطلوب در منظر امام، وحدت در میان تمامی ملتهای جهان از هر مسلک و مذهبی می باشد. چه در مقدمات و قیام برای تشکیل نظام جایگزین و چه در نظام مطلوب.  بخش دیگر از تصویر نظام بین الملل مطلوب چه در مراحل قیام و تأسیس و چه در مرحله استقرار مسئلة استکبار ستیزی می باشد. لذا امام با تکیه بر معارف اسلامی مبارزه با آن را جزو محورهای حرکت می دانند.
ماهیّت نظام بین الملل مطلوبِ مقدور به دلیل توجه به اشتراکات و نفی اختلافات و تفاوتها و نیز تکیه بر عدالت و قانون اسلامی ماهیّتی کمالی و رو به رشد خواهد بود. به دنبال پیروزی و حاکمیّت انسانهای مستضعف و عدالت طلب در نظام بین الملل مقدور ماهیّت نظام نیزمتأثر ازاین انسانها به سمت عدالت، کمال و تقواحرکت خواهد کرد و ماهیّتی رو به کمال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها