بیداری اسلامی و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن در خاور میانه

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
این نوشته بر آن است تا سیر بیداری اسلامی وتاثیر انقلاب اسلامی بر تشدید آن در خاورمیانه را در قالب نظریه پخش تبیین نماید.در این راستا جوامع اسلامی در واکنش به حمله ناپلئون به مصر و آغاز استعمار غرب علیه جهان اسلام سه رویکرد از خود بروز دادند که  عبارت بودند از :1-غرب گرایی2- ملی گرایی 3-اسلام گرایی.اما ما در اینجا اسلام گرایی یا همان بیداری اسلامی را به سه مرحله تقسیم نمودیم که عبارتند از:1-مرحله فریادگری بیداری اسلامی(تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران)2 -مرحله عمل گرایی بیداری اسلامی (دوره پیروزی انقلاب اسلامی ایران)3-مرحله گسترش و نفوذ بیداری اسلامی (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون)،در این بین به ویژگیها ی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرده و تاثیر آن بر تشدید روند بیداری اسلامی را بیان نمودیمو تاثیر ایده های این انقلاب را از طریق نظریه پخشمورد بررسی قرار دادیم.
 

کلیدواژه‌ها