حدوث نفس در آیات و روایات

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده: نوشته خاضر بحثی است در مورد حدوث و قدم نفس در آیات و روایات که نویسنده پس از بیان انواع مختلف  روح در آیات و روایات و معین کردن روح محل بحث(روح الحیات)، اثبات می کند که هیچکدام از روایات قدم نفس در مورد روح الحیات نیست پس دلیلی برای قول به قدم نفس نمی ماند و علاوه بر آن نویسنده پندین دلیل از آیات و روایات بر حدوث نفس بیان می کنند و به این طریق حدوث نفس را به اثبات می رساند.
 
 

کلیدواژه‌ها