بررسی تأثیرات فقر بر انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است زندگی جمعی برای او ضرورت دارد برای اینکه زندگی جمعی بتواند افراد را به سعادت برساند وجود نظم در جامعه لازم است، برقراری نظم در گرو عمل به ملاک ها و موازین پذیرفته شدة جامعه که همان هنجارها هستند، می باشد. اما معمولاً کسانی هستند که این هنجارها را نادیده گرفته و هنجارشکنی می کنند.
از نگاه امام علی (علیه السلام) هنجارشکنی ها می تواند عوامل فردی و اجتماعی زیادی داشته باشد. یکی از عواملی که از منظر حضرت در این نوشتار مورد تحقیق قرار گرفته، فقر اقتصادی و نداری است. امام علی (ع) می فرمایند: من از فقر بر شما نگرانم و نگرانی از آن جهت است که فقر جنبه های مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. به ویژه افکار و باروهای فرد را متأثر و تضعیف می کند. وقتی باورهای فرد مورد شک و تردید قرار گرفت، کنترل درونی که عامل بسیار مهمی در برابر انحرافات است از بین می رود و افراد به راحتی دست به انحراف می زنند.
لذا حضرت برای از بین بردن این عامل، توصیه ها و راه کارهایی را به افراد و حاکمان جامعه ارائه می دهند که عمل به آن فرامین باعث کم شدن فاصلة طبقاتی و بالا آمدن سطح زندگی می شود و نتیجة آن هنجارمند شدن افراد و به سعادت رسیدن آنهاست.
 

کلیدواژه‌ها