مفهوم امور حسبیه در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده:
فقه سیاسی شیعه متشکل از مفاهیم گوناگونی است که در کنار یکدیگر یک منظومه گسترده و تاثیرگذار را شکل داده‌اند. یکی از این مفاهیم مفهوم امور حسبیه است. مفهوم امور حسبیه در اندیشه فقهای شیعه آنچنان جایگاهی پیدا کرده است که برخی از فقها همچون امام خمینی (ره) آن را مبنای تشکیل حکومت اسلامی قرار داده است. نوشته­ی حاضر در پی بررسی چیستی مفهوم امور حسبیه در اندیشه­یفقهی-سیاسی امام خمینی (ره) است. بدین منظور نگارنده در ابتدا مفاهیمی همچون فقه، فقه سیاسی و امور حسبیهرا از منظر فقهای شیعه و سنی تبین کرده و در ادامه به بررسی مفهوم امور حسبیه در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره) پرداخته است.
این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که: مفهوم امور حسبیه در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی چگونه جایگاهی دارد؟
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها