نقد و بررسی ادله نسبی گرایی اخلاق

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده :
بحث پیرامون نسبی گرایی اخلاق یکی از مهم ترین بحث ها در حوزه فلسفه اخلاق می باشد. موضعی که هر شخص در مورد نسبیت یا عدم نسبیت ارزش های اخلاقی اتخاذ می کند بر دیدگاه ها ، مواضع و موقعیت قانونی و اجتماعی وی تأثیر می گذارد. این تحقیق به بررسی انواع نسبیت گرایی اخلاقی و ادله آن ها پرداخته و آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد .
* نسبیت‌گرایی اخلاقی:نسبیت‌گرایی به دیدگاهی اطلاق می‌شود که منکر اصول کلی اخلاقی است که از اعتبار جهان‌شمول برخوردار باشند. اعتبار تمامی‌اصول اخلاقی هر سیستم به انتخاب فرهنگ‌ها و جوامع یا افراد است. شایان ذکر است فیلسوفان اخلاق غربی در این‌که نظر به مقابل نسبی‌گرایی را چه بنامند اختلاف نظر دارند. برخی مطلق‌گرایی اخلاقی([1])و برخی کلی‌گرایی اخلاقی([2]) را بکار برده‌اند. در این تحقیق، مطلق‌گرایی اخلاقی را در مقابل نسبیت‌گرایی اخلاقی بکار خواهیم برد.
 [1]- ethical absolutism


[2]- ethical universalism

کلیدواژه‌ها