نقش رسانه در تبیین هویت دینی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
بحران هویت که امروزه گریبان‌گیر انسان غربی شده، برآیند دیدگاه مادی‌گرایانه انسان به زندگی و بی‌توجهی به پدیده وحی و دین است. نسل جوان بیشتر از دیگران با بحران هویت رو به ‌روست. با ارزیابی و تحلیل عوامل و عناصر آسیب‌زا در نسل جوان می‌توان به این نتیجه رسید که دور بودن فرد از تربیت صحیح دینی در سال‌های کودکی و نوجوانی، زمینه‌ساز دوری از هویت دینی آنان می‌شود. جوان برای کسب هویت، از عوامل گوناگونی همچون خانواده، نهادهای تربیتی و پرورشی، رسانه‌های گروهی و مطبوعات متأثر است. از سوی دیگر، از آنجا که تقویت هویت دینی، نقطه مقابل و راهکار اصلی برای مقابله با بحران هویت است، هر تلاش و کوششی که در این راستا صورت گیرد؛ در واقع، یک نوع مقابله و مبارزه برای از بین بردن بحران هویت در نسل جوان و امیدوار کردن این نسل به آینده و اعتماد و اتکا به گذشته خویش است. امروزه تأثیر رسانه‌ها بر افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست و صاحبان شبکه‌ها و رسانه‌های جهانی با استفاده از این ابزار کارآمد به دنبال تخریب فرهنگ و هویت بومی و دینی کشورهای مورد نظر هستند. در این مقاله سعی می‌کنیم تا با تبیین شاخصه‌ها و راه‌های تقویت هویت دینی، راهکارهایی برای شکل‌گیری و تقویت هویت دینی در برنامه‌های رسانه تبیین شود.


بحران هویت که امروزه گریبان‌گیر انسان غربی شده، برآیند دیدگاه مادی‌گرایانه انسان به زندگی و بی‌توجهی به پدیده وحی و دین است. نسل جوان بیشتر از دیگران با بحران هویت رو به ‌روست. با ارزیابی و تحلیل عوامل و عناصر آسیب‌زا در نسل جوان می‌توان به این نتیجه رسید که دور بودن فرد از تربیت صحیح دینی در سال‌های کودکی و نوجوانی، زمینه‌ساز دوری از هویت دینی آنان می‌شود. جوان برای کسب هویت، از عوامل گوناگونی همچون خانواده، نهادهای تربیتی و پرورشی، رسانه‌های گروهی و مطبوعات متأثر است. از سوی دیگر، از آنجا که تقویت هویت دینی، نقطه مقابل و راهکار اصلی برای مقابله با بحران هویت است، هر تلاش و کوششی که در این راستا صورت گیرد؛ در واقع، یک نوع مقابله و مبارزه برای از بین بردن بحران هویت در نسل جوان و امیدوار کردن این نسل به آینده و اعتماد و اتکا به گذشته خویش است. امروزه تأثیر رسانه‌ها بر افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست و صاحبان شبکه‌ها و رسانه‌های جهانی با استفاده از این ابزار کارآمد به دنبال تخریب فرهنگ و هویت بومی و دینی کشورهای مورد نظر هستند. در این مقاله سعی می‌کنیم تا با تبیین شاخصه‌ها و راه‌های تقویت هویت دینی، راهکارهایی برای شکل‌گیری و تقویت هویت دینی در برنامه‌های رسانه تبیین شود.

کلیدواژه‌ها