نقش فرهنگ در سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه‌ امام خمینی(ره)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
این مقاله به بیان این امر می‌پردازد که امام خمینی(ره)‌ نگاهی فرهنگی به جامعه و سیاست و نیز سیاست خارجی دارد و رویکرد فرهنگی امام(ره) به سیاست خارجی نیز نشأت گرفته از مبانی انسان‌شناختی اوست و سیاست خارجی و رفتار کارگزاران آن را در ارتباط با انسان‌های خود ساخته و متقی یا انسان‌های فاسق و ستمکار می‌داند. با مطالعه و بررسی دیدگاه امام(ره)‌ در ارتباط با راهبردها و اهداف خرد و کلان دولت اسلامی در قلمروی سیاست خارجی به این نتیجه می‌رسیم که هر یک از آنها با توجه به اهداف فرهنگی و ارزشی معنا می‌یابد. پس ارزش‌هایی که ماهیت انسانی و الهی دارد، و در قلمروی وظایف و رسالت‌های دولت اسلامی قرار می‌گیرد و اساساً فلسفه تشکیل دولت اسلامی تحقق بخشیدن به اهداف بزرگ الهی- انسانی است که انبیای الهی و امامان(ع) به دنبال آن بودند. از این نظر، می‌توان گفت که در یک دولت اسلامی، اهداف مادی یا قدرت و منافع ملی صرفاً هدف نیست؛ بلکه این اهداف به تبع اهداف معنوی، فکری و فرهنگی معنا و مفهوم می‌یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها