رویکردهای آگوستین به مسائل الهیات

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

آگوستین یکی از بزرگ‌ترین الهی‌دانان و قدیسان مسیحی است که در تمام تاریخ مسیحیت منشأ اثر، تفکر و ایده‌های اختصاصی بوده است. علاوه بر افکار معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی وی، ایده‌های الهیاتی او بسیار مهم و تبیین‌کننده آموزه‌های کتاب مقدس است. مفهوم و چیستی خدا، تثلیث، مسیح، کلیسا، گناه نخستین،رابطه عقل و ایمان، مسأله شر و... مباحثی هستند که آگوستین در آنها اظهارنظر کرده است و در تاریخ تفکر مسیحی از آنها فراوان یاد می­شود. این مقاله بر آن است تا اندیشه‌های وی در حوزه الهیات را برشمرد و شخصیت و افکار وی را معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها