سیره امنیتی و اطلاعاتی امام علی(ع)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

امنیت در ابعاد مختلف
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از ضروریات جامعه است. بر همین اساس می­توان گفت تأمین امنیت
از مهم‌ترین وظایف و اهداف اساسی حکومت­ها خواهد بود. امنیت در اندیشة معصومین به
ویژه معصومانی که فرصت حاکمیت سیاسی یافته­اند نیز جایگاه مهمی دارد. این نوشتار
درصدد بررسی مقوله امنیت و اقدامات و تدابیر امنیتی حضرت علی(ع) است که نزدیک پنج سال
متصدی امر حکومت بودند و اهتمام خاصی در جهت تحقق این امر داشتند. این اقدامات
که در پیروی عملی از سیره
نبوی بود- در زمینه اقدامات سیاسی و نظامی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در جهت
تحقق صلح و گرایش به وحدت و نیز اصالتِ هم­زیستیِ مسالمت­آمیز برای آن حضرت جایگاه
ویژه­ای داشت. همین توجه به امنیت داخلی جامعه و رفع موانع بسط آن در درون و برون اجتماع
نیز از خاطر مبارک آن حضرت پنهان نگشته، در جهت نیل به این اهداف، تلاش­ها و
اقداماتی را در جامعه آن روز انجام دادند. این پژوهش به بررسی سیره آن حضرت در این
زمینه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها