مرجع امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

چکیده

در این مقاله، عوامل گرایش جوانان به معنویت و موانعی که سبب می‌شود جوانان دین‌گریز شوند، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا، ویژگی‌ها و خصوصیت‌های جوانان و سپس موانعی که پیش روی آنان قرار دارد، بیان می‌شود. پس از آن، عواملی که سبب گرایش آنان به سمت نیکی‌ها و معنویت می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان هر بحث، نیز از رهنمودهای ارزنده امام راحل(ره) در مورد جوانان استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها