بازنمایی عناصر دینی در تلویزیون

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

دکتر مهدی منتظر قائم، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در نشست علمی که با موضوع «بازنمایی عناصر دینی در تلویزیون» برگزار شد، به بررسی رابطه دین و ارتباطات و چگونگی بازنمایی عناصر دینی در تلویزیون پرداختند. این نشست از سلسله نشست‌های گروه علوم اجتماعی و دومین نشست تخصصی گروه فرهنگ و ارتباطات بود که در روز پنج شنبه 27 خرداد در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

کلیدواژه‌ها