شاخصه‏های عرفان امام علی(ع) در نهج البلاغه

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

تحقیق حاضر، در نظر دارد به بررسی مهمترین شاخصه‏های عرفان امام علی(ع) در نهج البلاغه بپردازد. لذا پس از بیان هدف عرفان از دیدگاه امام علی(ع) به اهمیّت بررسی شاخصه‏های عرفان از دیدگاه امام علی(ع) اشاره کرده و مهمترین محورهای عرفان امام علی(ع)‌در نهج البلاغه را بر می‏شمرد .
 

کلیدواژه‌ها