شاخص‎های انسجام در تفکر سیاسی اسلام

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

انسجام به معناییکپارچگی ملت، عامل استحکام جامعه است و مخاطبان آن نیز توده‎های ملت، مسئولین نظام و دستگاه‌های دولتی می‎باشند.با تعمق در اندیشه سیاسی اسلامی می‎توان به نظریات بنیادین و اصول اساسی اسلام در حوزه اجتماع و سیاستدست یافت که اگر این نظریات در یک جامعه به ویژه جامعه، چند فرهنگی مورد توجه قرار گیرد، انسجام و توافقات سیاسی میان گروه‌های قومی و فرهنگی موجود در یک جامعه میسر خواهد شد. برای برقراری انسجام سیاسی در جوامع اسلامی به ویژه جوامعی که با تنوع فرهنگی مواجه هستند، استخراج شاخص‎های انسجام از منابع اسلامی ضروری می‎باشد. این تحقیق که با روشی توصیفی – تاریخی صورت می‎گیرد، ضمن بررسی منابع دینی مانند قرآن و حدیث و همچنین گفتار اندیشمندان مسلمان، شاخص‎های انسجام در تفکر سیاسی اسلام را بررسی و استخراج می‎نماید. اهمیت شناخت این شاخص‎ها در طراحی الگویی اسلامی از انسجام در جوامع اسلامی به ویژه جوامع دارای تنوع فرهنگی مشخص می‎گردد.
 

کلیدواژه‌ها