بایسته‌های هدایت سیاسی در قران کریم

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
انسان در همه عرصه‎های زندگی محتاج رهبرانی است که او را به سمت کمال و موفقیت سوق دهند. عرصه سیاست که عرصه قدرت و پیش بردن انسان‎ها از موضع فرادستی به سمت هدف مورد نظر است، از مهم‌ترین این عرصه هاست. به اعتقاد مسلمانان و به ویژه شیعیان، تنها مرجع و منبع رهبری و هدایتگری در عرصه سیاست و قدرت، دین اسلام و به ویژه قرآن کریم است. آیات فراوانی در قرآن کریم مرتبط با هدایت سیاسی هستند. بخش مهمی از این آیات، بایسته هایی را برای هدایت سیاسی بیان می‎کنند. این نوشتار با عنوان «بایسته‎های هدایت سیاسی در قرآن کریم»، به بررسی و توضیح آیاتی می‎پردازد که متضمن الزامات هدایت سیاسی هستند.
 این پژوهش با استفاده روش تحلیل مضمون انجام شد. در این روش، به دلیل اینکه یک روش کیفی است، فرضیه ای نخواهیم داشت و پژوهش حاضر به منظور کشف مفاهیم مرتبط با مساله مورد تحقیق، انجام می‎شود. در یک تحلیل مضمونی، مضامینی از داده‎ها استخراج و به صورت نظم یافته ارائه می‎گردد. این مضامین در سه سطح پایه، سازمان دهنده و فراگیر، از داده‎ها استخراج شده و تحلیل نهایی به وسیله این مضامین صورت می‎گیرد. به کمک این روش، 27 مضمون پایه استخراج گردید و از این مضامین، 11 مضمون سازمان دهنده انتزاع شد. در نهایت عنوان بایسته‎های هدایت سیاسی، برای مضمون فراگیر انتخاب شد. بایسته‎های هدایت سیاسی، حلقه ربط مضامین به یکدیگر می‎باشد.
برای عرضه مساله به قرآن کریم، از روش تفسیر موضوعی استنطاقی بهره گرفته شد. در این روش، مسائل و مباحث خارج از قرآن کریم به قرآن عرضه شده تا رأی قرآن کریم نسبت به آن موضوع کشف و استخراج شود. بر همین مبنا، اصول و قواعد تفسیر موضوعی بایستی مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق سعی شد با استفاده از تفاسیر معتبر و با استفاده از روایات، این اصول مراعات گردد.
 

کلیدواژه‌ها