بررسی فرصت‎هایفرهنگی و تمدنی ایران و مصر

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
دو کشور ایران و مصر به عنوان دو کانون اصلی تمدن شرق و دو قدرت منطقه‎ای و تاثیرگذار جهان اسلام، اشتراکات تاریخی و فرهنگی زیادی با یکدیگر دارند که این امر می‎تواند از یک سو محرک مناسبی برای بهبود روابط آنها باشد و از سویی دیگر قابلیت تاثیرگذاری بر مخاطبان منطقه‎ای و بین المللی داشته باشد.
در این میان توجه به اشتراک در دین، قرآن، سنت نبوی9، محبت به اهل بیت:، گردشگری و توریسم، تبادلات علمی و فرهنگی علما، نخبگان، دانشگاهیان و همکاریدرزمینهشبکه‎هایارتباطی، رسانه‎ای، قرآنی و فقهی می‎تواند نقش موثری در تقویت همگرایی و پیوند دوکشور دارد. 
شناسایی این فرصت‎ها می‎تواندگامی مهم و موثری در تدوین سیاست‎های راهبردی دوکشور درجهت بهبود روابط دوجانبه و تأمین منافع دوکشور باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها