روش شناسی ماکس وبـر

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده
مقالۀ حاضر درصدد است تا روششناسی ماکس وبر را به عنوان یکی از جامعهشناسانی
بررسی کند که به طور خاص به کار روششناسی در علوم اجتماعی پرداخته است؛
چرا که مباحث روش شناسانۀ او را میتوان نقطۀ عطفی در مطالعات روش شناسانۀ
علوم اجتماعی دانست.
بنابراین، در نوشتار حاضر، به دلیل اهمیت درک پس زمینۀ تاریخی و فکری آن دوران
در فهم روششناسی وبر، ابتدا به پیشینه فکری و تاریخی آن دوران پرداخته و سپس
روششناسی او را با بیان موضوع خاص جامعهشناسی او، که ملاحظات روششناختی
را میتوان در آن پیگیری کرد، آغاز و در ادامه به بررسی مفاهیم و عناصر اصلی موجود
در روششناسی وبر خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها