جایگاه قوۀ خیال در نظام فلسفی صدرالمتألهین

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده
*
فرشته سادات یاسینی


یکی از مباحثی که در نفسشناسی فلسفی همیشه مطرح بوده، قوای نفس است.


ملاصدرا نیز مانند دیگر فلاسفه برای نفس قوای متعددی قائل است. وی در بیان


علت و ملاک تعدد قوای نفس، دو ملاک ارائه میدهد و بر اساس آن، قوای نفس را


از یکدیگر متمایز میکند. در نفسشناسی ایشان رابطۀ قوا با نفس بر اساس مبانی


ویژۀ او از جمله اشتداد وجود، حرکت جوهری، جسمانیۀ الاحدوث و روحانیۀ الابقاء


بودن نفس، توجیهپذیر است. وی برای قوۀ خیال جایگاه خاصی قائل است و آن را


مرتبهای از مراتب نفس میداند که در مقالۀ حاضر به تشریح این دیدگاه و ارائه ادلۀ
اثباتکننده آن پرداختهایم.

کلیدواژه‌ها