شاخصههای عرفان امام علی(ع) در نهج البلاغه

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

تحقیق حاضر، در نظر دارد که به بررسی مهمترین شاخصههای عرفان امام علی(ع)


در نهجالبلاغه بپردازد. بنابراین، پس از بیان هدف عرفان از دیدگاه امام علی(ع،) به


اهمیت بررسی شاخصههای عرفان از دیدگاه ایشان اشاره کرده و مهمترین محورهای
عرفان امام علی(ع) در نهج البلاغه را بر میشمریم.

کلیدواژه‌ها