گزارش و نقـد کتـاب توسعه و تضـاد؛ اثر دکتـر فرامـرز رفیع پـور

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

نقلاب اسلامی ایران از موضوعاتی است که از ابتدای پیدایش، توجه محافل علمی و
تحقیقاتی جهان را به خود جلب کرده است. این محققان با اتخاذ رویکردهای متفاوت،
ابعاد متفاوتی از انقلاب اسلامی را به تحلیل نشستهاند. یکی از این رویکردها، نگاه
جامعهشناسانه به این مقوله بوده است که خوشبختانه در سالهای اخیر از طرف
محققان بومی نیز دنبال میشود. کتاب
توسعه و تضاد کوششی برای تحلیل انقلاب
اسلامی و مسائل اجتماعی ایران بعد از انقلاب تا اواسط دهه 70شمسی است.
نویسنده در این اثر کوشیده است که با پرداختن به عوامل به وجودآورنده انقلاب
ایران، آنها را با موضوعات پیشآمده در سالهای پس از انقلاب نیز پیوند داده و برای
نخستین بار، وقایع و رخدادهای اجتماعی در دهه دوم انقلاب را با دید منتقدانه و با
ارائه شواهد و کار میدانی وسیع و بعضاً مستقیم تحلیل کند. نکته مهم در ارائه این
مقاله این است که هر چند مؤلف محترم سعی داشته تا از دیدگاه ک ً املا جامعهشناختی
به بررسی موضوع بپردازد؛ ولی از سویی دیگر، به دلیل گستردگی مباحث میتوان از
دیدگاه سیاسی و اعتقادی به نقد بعضی از مباحث مطرح در کتاب پرداخت که این
مقاله نیز در پی آن میباشد. بنابراین، رویکرد ما در گزارش و نقد کتاب ک ً املا بر مبنای
مباحث سیاسی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها