فرهنگ و ابزارهای سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده


در اندیشه امام خمینی(ره) فرهنگ، جایگاه والایی دارد. با بررسی دیدگاههای امام(ره)


متوجه میشویم که ماهیت سیاست خارجی، ماهیتی فرهنگی است؛ بنابراین، ابزارهای
دستیابی به سیاست خارجی هم فرهنگی میباشد.

کلیدواژه‌ها