روششناسی مارکس و نقدهای وارد برآن

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده


پژوهش حاضر به دنبال آن است که روششناسی مارکس را مورد بررسی و نقد قرار


دهد. از آنجا که بین روششناسی و معرفتشناسی رابطه نزدیکی است و بدون فهم


مبانی معرفتشناسی و هستیشناسی، امکان فهم مبانی روششناختی وجود ندارد؛


بنابراین، ابتدا مبانی معرفتشناسی و هستیشناسی مارکس بیان میشود که در این


زمینه، مشخص شد که مارکس تحت تأثیر دو دیدگاه دیالکتیک هگل و ماتریآلیسم فوئر


باخ بوده است، علاوه بر اینکه نقدهایی نیز به آن داشته است. در ادامه، با تحلیل و بررسی


روششناسی مارکس مشخص شد که قسمتی از افکار وی، پوزیتیویستی و قسمت دیگر
آن، رئالیسم انتقادی است. در پایان هم نقدهایی به آنها وارد شد.

کلیدواژه‌ها