اندیشه های اجتماعی شهید صدر

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

به اهتمام انجمن علمی گروه جامعهشناسی، نشستی با عنوان «اندیشههای اجتماعی شهید
صدر»
و با حضور اساتید ارجمند، حجت الاسلام منذر حکیم و حجت الاسلام دکتر حمید
پارسانیا برگزار شد.
حجت الاسلام منذر حکیم، محوریت بحث خود را بر اساس کتابی قرار داد که پیرامون
اندیشههای شهید صدر به رشتة تحریر در آورده است. این کتاب با عنوان
مشتمعنا فی فکر
و خطورات شهید صدر
است. این اثر، خلاصة 10الی 15اثر شهید صدر میباشد، که تمام
این آثار با هم مرتبط بوده و در مجموع، بیانگر تئوری ایشان است.
کتاب
مشتمعنا فی فکر و خطورات شهید صدر چند قسمت دارد:
.1بحث نظریهپردازی و یک دوره تفسیر موضوعی در زمینة نظریة اجتماعی؛
.2مطرح نمودن سنتهای اجتماعی؛
.3مطرح نمودن ربط دو مورد قبلی با هم (یعنی فلسفة تاریخ و سنتها، چه ارتباطی
با نظریة اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها