دیدگاه مکتب تفک ّ یک در تجر ّ د یا مادیت نفس

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده


تجرد نفس که از مسائل مسلم نزد فلاسفه اسلامی میباشد، از سوی مکتب تفکیک به


چالش کشیده شده است و بر اثبات مدعای خود ادله عقلی و نقلی ارائه نموده و با استناد


به آنها تجرد نفس را مخدوش نمودهاند. نگارنده در پژوهش حاضر، ادله اهل تفکیک را


در جهت مادیت نفس آورده است؛ اما به نظر میرسد که با توجه به برخی ادله و روایات،




این مسئله، جای تأمل، دقت و باریکبینی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها