براهین اثبات وجود خدا در کلام امام هشتمین

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده


عصر امام رضا دوران تشتت آراء و شکلگیری نحلههای مختلف فکری و عقیدتی


است. تعاملات وسیع عباسیان با سایر دول، ترجمه متون علمی یونان و فضای نسبتاً باز


سیاسی، زمینۀ آشنایی مسلمانان با افکار گوناگون را فراهم نموده است. در این میان،


جلسات بحث پیرامون مسائل عقیدتی، اهمیتی خاص دراد؛ بنابراین، امام رضا با حضور


در مجالس، به احتجاج با سران دیگر ادیان و رهبران مکاتب پرداخته و از این راه به بیان


معارف ناب اسلام میپردازد. تبیین استدلالهای متعدد در زمینه اثبات وجود حضرت حق،


از مهمترین مناظرههای امام رضا علیه السلام- است که این مقاله به آن اختصاص


یافته است. همچنین راه فطرت، معقولیت، برهان نظم، حدوث و حرکت از دیدگاه ایشان
بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها