وضعیت علمی قم درعصرصفویه

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده
با ظهور دولت صفویه و گسترش آیین شیعه در ایران، شرایط مناسبی برای فعالیت
شیعیان پدید آمد. شهر قم نیز به خاطر سابقهای دیرین که در حمایت از تشیع داشت و
اینکه اهالی این شهر از زمان قدیم به پیروی از اهل بیت پیامبر(ص) مشهور بودند، در این
زمان موقعیتی ممتاز یافت. تلاش علمای نامدار و توجه ویژه بزرگان دولت صفوی برای
گسترش علم و دانش در این شهر باعث رشد و شکوفایی محیط علمی قم شد.

کلیدواژه‌ها