راهکارهای فردوسی در مواجهه با آسیبهای زمانه

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده


نگاه به هویت ایرانی و اسلامی، دغدغههای بسیاری از اندیشمندان ملت بزرگ این سرزمین


میباشد. در این میان، حکیم بزرگ سخندان، ابوالقاسم فردوسی، اندیشمندی است که


پرچمدار تفکر ایرانی و اسلامی است؛ به عبارت دیگر، حلقه پیوند اندیشه ایران باستان و


ایران اسلامی به شمار میآید. وی در تلاش است که با شناخت مشکلات موجود در ایران


عصر خویش و با استفاده از تاریخ ایران گذشته و اعتقادهای اسلامی، راهحلهایی را ارائه


دهد. عناوینی مانند خردگرایی، رهبری، امنیت، عدالت و غیره از مواردی است که در این


نوشته از نگاه فردوسی به آن پرداخته میشود. در این مقاله، علاوه بر بیان دغدغه فردوسی


از مسائل مهم جامعه با استفاده از الگوی دو به دو به راههای خروج از آنها اشاره میشود. 

کلیدواژه‌ها