بررسی و نقد کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، اثر اسپوزیتو

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

در این نوشتار تلاش میشود که کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، اثر اسپوزیتو
و ترجمه آقای شانهچی مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
بیگمان انقلاب ایران که گاه از آن به عنوان آخرین انقلاب قرن بیستم و حتی واپسین
انقلاب به مفهوم مصطلح و کلاسیک آن یاد میشود، رویدادی شگرف و واقعهای تاریخی و
بلکه تاریخساز در سلسله رخدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی عصر ما محسوب میشود.
رویدادی که نه تنها در ایران به سرنگونی نظام سلطنتی چند هزار ساله انجامید و سر
منشأ تاریخ و تحولاتی تازه شد؛ بلکه در خارج از مرزهای این سرزمین نیز باعث بازتابها
و آثار متعدد و متنوعی شد.
مؤلف در مقدمه کتاب، از ابراز شگفتی همگان از نحوه وقوع انقلاب ایران و تلاشهای
صورت گرفته برای درک وضعیت پیچیده آن سخن میگوید و بیان میدارد که این تلاشها
معمولاً به سادهسازی این واقعیت پیچیده منجر شده است.
سه مکتب اصلی اندیشه برای درک و تبیین انقلاب ایران، توسط مؤلف تصویر شده که
عبارت است از:
.1نفوذ و قدرت رهبران مذهبی (م ّ لاها)؛
.2ناسیونالیسم ایرانی؛
.3جنگ نخبگان

کلیدواژه‌ها