تأثیر مبانی انسان شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر علامه محمدتقی جعفری

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
علوم انسانی علومی هستند که در مرحله­ی اول به شناخت و توصیف ابعاد مختلف انسان و نهاد اجتماعی او می­پردازند و در مرحله­ی بعد با تعیین وضعیت مطلوب در بعد مورد مطالعه­ی خود، برای وصول به آن وضعیت توصیه‌هایی ارائه می­دهند. به همین دلیل می­توان گفت که علوم انسانی در هدف­دهی و هدایت فرد و جامعه­ی انسانی جایگاهی ویژه دارند. یکی از مسائل موثر در ساختار این علوم، مسائل انسان­شناسی است که به عنوان مبانی انسان­شناختی در تعیین اصول، اهداف، مسائل و پیکره­ی آن نقش قابل توجهی را ایفا می­کند. مباحثی چون ترکیب انسان از نفس و بدن، جاودانگی انسان، وحدت انسان، دو رویه بودن نفس انسانی، اصالت بعد ماورای طبیعی انسان، اختیار انسان و هدف نهایی حیات او محوری‌ترین مباحث انسان­شناسی اسلامی است که می­تواند بر طراحی ساختار علوم انسانی موثر باشد. در این راستا ابتدا با توجه به مباحث انسان­شناختی مطرح شده، ماهیت موضوع علوم انسانی تعیین گردیده است و سرانجام تاثیر آن به طور کلی بر علوم انسانی و به صورت جزیی بر هدف و روش علوم انسانی مشخص شده است.
 

کلیدواژه‌ها