ساختار و روابط حاکم برآن با تأکید بر تفسیر المیزان

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشجو

چکیده

ساختار عبارت از نظم و چینشی خاص است که بر اجزا حاکم شده و آثار و تبعات ویژه‌ای را از خود در پدیده‌ها بر جای می‌گذارد. ساختار‌ها به دلیل پهن دامنه بودن امکان تحلیل کلان پدیده‌ها را فراهم می‌آورند و شناختی را از پدیده به دست می‌دهند که بدون در نظر داشتن یک نظریه ساختاری دستیابی به آن نامقدور است. حرکت به سوی کشف یک نظریه ساختاری مستلزم شناخت ساختارهاست. ما در این پژوهش به دنبال آنیم تا با استفاده از روش تحلیل متن تبیینی مبتنی بر معارف اسلامی از ساختار‌ها و روابط آنها در تفسیر المیزان ارائه داده و به این پرسش پاسخ گوییم که ماهیت ساختار چیست و چه ویژگی‌ها و روابطی بر آنها حاکم است؟ در این نوشتار در کنار پرداختن به تضاد میان ساختار ها، به روابطی چون همزیستی، تعادل و آتش بس میان ساختارها در دو سطح فردی و اجتماعی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها