بررسی حقوق مخاطب از منظر رسول اکرم(ص)

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشجو

چکیده

در فرایند ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانهها نیست. یکی از مواردی که این اعتماد را بیشتر کرده و به برقراری این ارتباط کمک میکند، در نظر گرفتن حقوق مخاطب است.در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه انسان در اسلام واهمیت وشأنی که انسان در اسلام دارد می پردازیم وسپس به  بررسی حقوق این انسان  به عنوان مخاطب، از منظر رسول اکرم(ص) پرداخته‌ایم. در نتیجه  رعایت این حقوق در جامعه می‌تواند اثراتی مثل ایجاد همدلی، صمیمیت، رعایت احترام متقابل و... شود که همة این موارد می‌تواند مسیر هموارتری را برای رشد و کمال در جامعه ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها