راهبرد حکومت ممالیک در قبال تشیع

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشجو

چکیده

تشیع در مصر با حکومت فاطمیان گسترش یافت و در دوران 250 ساله حکومت آنان همواره به‌عنوان دین رسمی این سرزمین شناخته می‌شد. با انحلال حکومت فاطمیان توسط ایوبیان و روی کار آمدن صلاح‌الدین ایوبی، دوران جدیدی از تحولات در مورد مذهب شیعه آغاز گردید. سیاست‌های خشن به کار گرفته‌شده در مورد شیعیان توسط ایوبیان، راه را برای غلبه مذاهب اهل سنت در مصر بازنمود. در ادامه، بردگان ترک نژادی که در دستگاه ایوبی بودند، راه اسلاف خود را ادامه دادند. این مقاله در پی این سؤال است که راهبرد حکومت ممالیک در قبال شیعیان چگونه بود؟ و به بررسی راهبردهای دولت ممالیک پرداخته است. این حکومت‌ها توانستند با اتخاذ راهبرد حذف مذهب شیعه به‌عنوان یکی از مذاهب رسمی و جایگزینی مذاهب اربعه و ممنوعیت اجرای حدود شیعی و سیاست قتل و تهدید به اهداف خود برسند تا جایی که در ممالک تحت نفوذ آن‌ها که درگذشته شیعیان فراوانی زندگی می‌کردند شمارکمی بر مذهب سابق باقی ماندند و شیعیان در محدودیت کامل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها