درآمدی بر پیامدهای افزایش ارتباطات میان فردی مجازی در روابط خانوادگی

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2019.69868

چکیده

گسترش روزافزون و بسیار سریع حضور فضای مجازی در متن زندگی انسان‌ها باید همراه بررسی مزایا و معایب آن باشد و با شناخت ماهیت فضای مجازی، ظرفیت آن و ارتباطاتی که در این بستر شکل می‎گیرد سعی در کنترل آسیب‎ها و تقویت مزایای آن داشت. در این نوشتار که به روش اسنادی صورت گرفته است، با نگاه به برخی دیدگاه‎ها در مورد ماهیت فضای مجازی، به بررسی ارتباطات میان فردی که در این بستر شکل می‎گیرد پرداخته، سعی شده با مقایسه ارتباط میان‌فردی در فضای حقیقی و مجازی، به سؤالات و چالش‎های جدی در این زمینه پرداخته شود و این موارد در مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده و ارتباطات خانوادگی بررسی شده است. طرح صحیح مسأله و چالش‌های به وجود آمده ناشی از استفاده از فضای مجازی و همینطور مقایسه ارتباط میان‌فردی در فضای مجازی با ارتباط حقیقی نتایجی است که به عنوان درآمدی بر بررسی پیامدهای افزایش ارتباطات میان‌فردی در این دو فضا به‌دست آمده و می‎تواند مقدمه پژوهش‎های بعدی در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها