نقد و بررسی شبهات کتاب نقد قرآن مبنی بر برتری جویی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

گروه فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه ی اسلامی دانشگاه باقر العلوم(علیه السلام)

10.22081/fpq.2021.59783.1192

چکیده

این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به شبهات کتاب نقد قرآن در مورد سیره ی رفتاری پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)میباشد که به زعم نویسنده ی کتاب که خودرا دکتر سها معرفی می کند بانوعی برتری طلبی همراه است.ایشان بااستفاده از آیات قرآن به صورت درون متنی شبهاتی پیرامون (عدم ارائه ی معجزه از سوی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)وامر پیامبر به اطاعت مطلق از خویش)رامطرح کرده ،می کوشد اثبات کندقرآن کلام خدا نیست وکلام شخص پیامبر است.این تقریر با استفاده از منابع معتبر فلسفی کلامی و تفسیری، سعی نموده پاسخی در خور به شبهات مطرح شده ی کتاب نقد قرآن با موضوع برتری جویی پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله)بدهد.شایان ذکر است نویسنده ی کتاب شبهات خود را از آیات بدون در نظر گرفتن اصل مطلق ومقید، شأن نزول، شواهد و قرائن تاریخی، پیوستگی آیات قرآن وآیات تحدی وبا استفاده از منابع نامعتبر بیان کرده است.
کلمات کلیدی:
-کتاب نقد قرآن،پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)، قرآن، اطاعت مطلق.

کلیدواژه‌ها