تحلیل و بررسی فلسفی نظریه بیگ‌بنگ و دلالت‌های الهیّاتی آن

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.72031

چکیده

مسئله‌ی آغاز آفرینش، از بحث‌های مشترک کیهان‌شناسی و فلسفه بوده؛ آغاز آفرینش در کیهان‌شناسی با نظریه «بیگ‌بنگ»[1] آغاز شد؛ در این پژوهش مفاد نظریه مذکور مورد تحلیل فلسفی، نقلی و کلامی قرارگرفته است. در نظریه بیگ‌بنگ، جهان کنونی از ماده‌ای نخستین در فضا زمان صفر آغازشده و ازآنجاکه طبق قوانین فیزیک (قانون دوم ترمودینامیک) ماده پایدار نخواهد بود. جهان نه از حیث ابتدا و نه در پایان زماناً نامتناهی نخواهد بود. همچنین جهان از لحظه انفجار تاکنون در حال انبساط است و فرجام جهان انقباض کیهان و انبساط دوری خواهد بود. در فلسفه‌ی اسلامی جهان که فیض الهی ست همواره ازلی اما مخلوق خداست و ازلحاظ ابعاد نامتناهی و همواره در حال حدوث و تجدد است؛ قرآن کریم و احادیث نیز حاکی از ایجاد جهان از ماده‎ای واحد و گسترش مدام آن بوده و فرجام جهان بنابر قاعده دوام لطف، خلق مدام می‌باشد؛ در نتیجه می‌توان نظریه بیگ‌بنگ را تحلیلی تجربی از دیدگاه فلسفه در جهان‌شناسی دانست.روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری مطالب
 
[1]. Big Bang Theory.

کلیدواژه‌ها