الزامات امدادگری فرهنگی دین پایه از منظر سازمان

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.72076

چکیده

امداد فرهنگی، امری است که به هدف بهبود وضعیت اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی آسیب‎دیدگان اجتماعی و پیشگیری از وقوع صدمات جدی‎تر در زندگی آن‎ها، تحقق یافته‎ است. پژوهش حاضر، به مطالعه و بررسی گروه‎ها و سازمان‎های خرد امدادگر فرهنگی می‎پردازد که به منظور جبران ضعف عملکردی سازمان‎ها و نهادهای فرهنگی کشور در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، وارد عرصه خطیر امداد فرهنگی شده و در حال فعالیت می‎باشند. این پژوهش که به هدف مدیریت دانش و کمک به تئوریزه کردن تجارب موفق و آشکار نمودن دانش ضمنی گروه‎های امدادگر فرهنگی دین‎پایه انجام شده است، ضمن بهره‎گیری از چارچوب‎های مدیریتی، ابعاد امدادگری فرهنگی و مولفه‎های راهبردی سازمان‎های خرد دین‎پایه، با روش مطالعه چند موردی و از طریق ابزار تحلیل مضمون، الزامات امدادگری فرهنگی دین‎پایه را به منظور تاثیرگذاری حداکثری، در قالب مدلی برآمده از مصاحبه‎های عمیق با 18 نفر از ارکان سازمان‎های خرد و گروه‎های امدادگر فرهنگی دین‎پایه، ارائه خواهد کرد. پس از تحلیل اطلاعات بدست آمده با ابزار تحلیل مضمون، 10 مضمون فراگیر در ذیل ابعاد هویت، معنویت و اخلاق، همزیستی و دانش فرهنگی محیط، ساختارها و قوانین طبقه‎بندی می‎شود که ذیل هر کدام از آن مضامین، راهکارهایی جهت موفقیت در عملکرد گروه‎های امدادگر فرهنگی دین پایه ارائه می‎گردد.

کلیدواژه‌ها