بررسی راهبردهای جنگ اقناعی صفحه اینستاگرامی شبکه بی‎بی‎سی فارسی در موضوع کرونا در ایران

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.72077

چکیده

با توجه به اهمیت رو به رشد جایگاه رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی در ساختار قدرت نرم، در این پژوهش تلاش شده است ضمن مرور ادبیات جنگ اقناعی، به بررسی ابعاد جنگ اقناعی صفحه اینستاگرامی بی‎بی‎سی فارسی علیه ایران در موضوع کرونا پرداخته شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، به واکاوی پست‎های اینستاگرامی بی‎بی‎سی فارسی پرداخته و ضمن استخراج مضامین و ترسیم و تحلیل شبکه مضامین، ابعاد جنگ اقناعی بی‎بی‎سی فارسی را در مورد کرونا در ایران بررسی کرده است. در این واکاوی مشخص شد پوشش رسانه‎ای اخبار کرونا در ایران از سوی صفحه اینستاگرام بی‎بی‎سی فارسی، به صورت کاملا هدفمند، برنامه‎ریزی شده و خصمانه انجام شده است. هدف بی-بی‎سی فارسی از پرداختن به موضوع کرونا در ایران، نه بازتاب واقعیت‎ها، بلکه دنبال کردن سیاست القاء به‎هم-ریختگی معنایی و آشفتگی تصورات ذهنی مخاطبان فارسی زبان درباره ایران، اسلام و حاکمیت نظام اسلامی است. براساس یافته‎های تحقیق حاضر، صفحه اینستاگرام بی‎بی‎سی فارسی در جنگ اقناعی با راهبردهای قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی، کاهش همبستگی و ایجاد تفرقه در ارکان نظام اسلامی و القای بدبینی نسبت به حاکمیت، اخبار مربوط به پاندمی کرونا در ایران را پوشش می‎دهد.

کلیدواژه‌ها