تقابل علمی شیخ ابراهیم قطیفی (م 950 ق) و محقق کرکی (م 940 ق)

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2021.72194

چکیده

از دیرباز تفاوت مشی علمی و عملکردی علما یکی از علل و اسباب بروز اختلاف‌نظرها و نگارش ردیه‎ها بوده است. در قرن دهم هجری با تشکیل حکومت شیعی صفویه در ایران و فراهم شدن زمینه همکاری علمای شیعی با حکومت، اصل همکاری و فروعاتی نظیر هدیه سلطان، خراج و نماز جمعه و.. همواره موردبحث و نزاع علمی حوزه‌های علمیه بوده است. یکی از مشهورترین تقابل‌های علمی مربوط به شیخ ابراهیم قطیفی و نگارش ردیه‎های او بر آثار و نظرات مرحوم محقق کرکی است. مورخان از قطیفی در کنار تعدادی از شاگردانش به‌عنوان یکی از مخالفین سرسخت محقق کرکی در عصر شاه اسماعیل و شاه‌طهماسب صفوی نام‌برده‌اند. مقاله حاضر علاوه بر نگاه اجمالی به زندگانی قطیفی به بررسی تقابل علمی وی با محقق کرکی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها