تحلیل موضوعی- مضمونی معاهدات در سوره توبه

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2022.73389

چکیده

استفاده از تفسیر موضوعی و تحلیل مضمون یکی از روش‎هایی است که توانایی استخراج مباحث را از قرآن کریم فراهم می‎آورد. در این مقاله، موضوع معاهده در سوره توبه از نظرگاه تحلیل مضمون و تفسیر موضوعی مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت 37 مضمون پایه، 3 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر استخراج گردید. مضامین سازمان دهنده عبارتند از: بیان راهبردهای معاهده و تبصره‎های آن، آسیب شناسی باور و رفتار مومنان در برخورد با دشمن، ترغیب به جهاد از لحاظ فکری و عقیدتی. در گام بعدی، مضمون فراگیر «تبیین حرکت اصلاحی در بستر معاهده و جهاد» استخراج گردید و از نظر محقق به عنوان مضمون نهایی سوره توبه مورد توجّه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها