بررسی انتقادی دیدگاه ویلیام استنگر در باب نظریه تنظیم دقیق کیهانی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2022.73538

چکیده

نظریه تنظیم دقیق کیهانی، نظریه‎ای نو در کیهان‌شناسی الهیاتی است که در دهه‎های اخیر، خداباوران با دیدگاهی علم‎مدارانه به استنتاجات و ارائة دلایلی بر اساس آن بر اثبات وجود خداوند نموده‎اند. مقالة حاضر به بیان دیدگاه‎های یکی از منتقدان این نظریه و تقریر خداباورانه از آن، یه نام ویلیام استنگر پرداخته و می‎کوشیم تا با ارائة انتقاداتی علمی و الهیاتی، دلایلی بر رد ادعاهای او بیاوریم. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که در برداشت‎های الهیاتی از نظریه‎های علمی، باید جانب احتیاط را گرفت و در کنار آن توجه داشت که این نظریه‎ها در تقویت نگرش معنوی و خداباورانه به جهان و برقراری هر چه محکم‎تر رابطة علم و دین نقشی پررنگ داشته‎اند.

کلیدواژه‌ها