گونه‌شناسی سودمندی‌ دانش تاریخ برای معرفت افزایی از دیدگاه مورخان مسلمان

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2023.73665

چکیده

سودمندی علوم از مسائل کلیدی و کاربردی هر علم به حساب می‌آید تا آنجا که یکی از رؤوس ثمانیه علم (اصول هشتگانه علم) فایده و سودمندی است. سابقة این بحث در علم تاریخ بسیار طولانی است اما از قرن 18 میلادی علم تاریخ وارد فضایی جدید و متفاوت به نام «فلسفه تاریخ» شد. طرح این عنوان علاوه بر ایجاد چالش سبب شد تا در بین مورخان و فیلسوفان نظرات مختلفی به وجود آید. این رخداد سبب باز نگری مسلمانان نسبت به میراث تاریخی خود از جمله سودمندی، شیوه نگارش و قالب‌های تدوین تاریخی و دیگر مسائل از این دست شد. براین اساس هدف تحقیق پیش‌رو، گردآوری و گونه‌شناسی سودمندی‌های دانش تاریخ برای معرفت افزایی از نگاه مورخان مسلمان می‌باشد. گونه شناسی روشی است که از آن برای به ثمر رسیدن این غایت استمداد شده است. در ضمن گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها