خودآرایی ومحیط آرایی در سیره امام علی(ع)

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2023.73666

چکیده

امامان معصوم: همواره الگویی مناسب برای انسان‎ها بوده اند و برسی ابعاد مختلف سیره آن بزرگواران می‎تواند به عنوان راهنمایی کامل در همه امور زندگی قرار گیرد. بخش مهمی از زندگی امام علی7 پرداختن به خودآرایی ظاهر و محیط آرایی پیرامون خود بوده است. مسئله اصلی در این مقاله این است که خودآرایی ومحیط آرایی در سیره امام علی7 چگونه بوده است؟ به همین منظور سیره خودآرایی و محیط آرایی در دوران حیات امام علی7 مورد برسی قرار گرفت. روش تحقیق در این مقاله به لحاظ جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است و از روش اجرای تحقیق؛ توصیفی وتحلیلی است.
در پاسخ به پرسش حاضر به این نتیجه دست یافتیم که که اقتضائات اجتماعی هر دوره از زندگی معصومان: به ویژه میزان سطح درآمد و زندگی عموم مردم جامعه از شاخصه‌های مهم وتاثیر گذار در میزان زیادی وکمی خودآرایی ومحیط آرایی بوده است. چون در دوران امیر مومنان علی7 مردم مدینه در سختی قرار گرفته و اقتضای شرایط جامعه ایجاب می‎کرد که حضرت در حضور جمع به خودآرایی کمتر و ساده زیستی بیشتری پرداخته اما این گونه ساده زیستی هیچ گاه به منزله دوری کردن از خودآرایی سیمای ظاهری ومحیط آرایی پیرامون خود به خصوص در محیط خانه نبود بلکه امام علی7 در حضور خانواده به خودآرایی پرداخته وهمیشه سعی در ایجاد محیطی آراسته برای اهل خانه بوده است و در ایجاد محیط مناسب پیرامون خود از هیچ تلاشی فرو گذاری نکرده است.

کلیدواژه‌ها