تأثیر انسان‌‌شناسی غرب بر سبک زندگی زنان و نقد آن

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2023.76056

چکیده

از جمله مبانی نظری مهمی که بر سبک زندگی افراد تأثیر گذار است، دیدگاه‌های انسان‌شناسانه است. مسأله اصلی این مقاله نیز شناسایی مبانی انسان شناسانه تمدن غرب و تأثیری است که این مبانی بر سبک زندگی زنان می‌گذار. این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای و از طریق فیش برداری، جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش تحلیلی - عقلی استفاده شده است، که تحت عنوان روش‌شناسی بنیادین مطرح می‌شود.
طبق یافته‌های این پژوهش، یکی از علل مهم تفاوت میان سبک زندگی اسلامی و مدرن برای زنان به دیدگاه انسان‌شناسانه‌، به دنبال تعریفی باز می‌گردد که هر یک از این مکاتب از زن ارائه داده اند و مبنای عمل و زندگی زنان جامعه شده است. این مقاله به بیان بخشی از این تفاوت‌ها و آثار آن در زندگی می‌پردازد. از جمله این تفاوت ها پذیرش و یا انکار بعد معنوی در انسان، ذات گرایی، و تعریف هدف از زندگی است.

کلیدواژه‌ها