اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد طالبی طادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی هیئت علمی

talebibou.ac.ir

دبیر اجرایی

شهریار نجف پور

علوم سیاسی ا

shahreyar.najafpoorgmail.com
32136649