تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش حزب الله لبنان

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

یکی از کشورهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأثیر زیادی از پیروزی انقلاب اسلامی برده­ است کشور لبنان است.یکی از مهم­ترین جنبش­های اسلامی در این کشور، جنبش حزب الله لبنان است، که از موفق­ترین جنبش­های اسلامی بوده که با تأثیر مستقیم از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. تأثیر انقلاب اسلامی، در این کشور نمود بسیار روشنی دارد که درروابط بین المللی ایران و حزب الله لبنان به خوبی خود را نشان می­دهد. از جمله پذیرفتن ولایت فقیه و رهبری حضرت امام خمینی4، رهبری روحانیت در مبارزات و در واقع پیوستگی عمیق مردم و روحانیت که نمایندگان شریعت اسلامی هستند. در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه زمینه­هایی باعث تشدید این تأثیرپذیری شد؟ در پاسخ به این سؤال زمینه­های تأثیرپذیری جنبش حزب الله را در عرصه مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی می­کنیم. همچنین شاخص­های این تأثیر را بیان می­کنیم. ضمن اینکه در آغاز، اشاره­ای کوتاه به شکل گیری حزب الله می­کنیم.
 

کلیدواژه‌ها