کارگاه علم دینی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

إن‌شاءالله یک جلسه در
خدمت دوستان در مورد بحث علم دینی باشیم نکاتی را عرض کنیم بعد اگر نیاز شد خود
دوستان با هم مشورت کنند کتاب ما را هم ظاهراً به یک عده از دوستان داده‌اند بحث
همان علم دینی را اگر، چون بنظرم عمده حرف‌هایم را در آن کتاب گفته‌ام. اگر نیاز
شد یک جلسه دیگر در خدمت دوستان باشیم. من بحث‌هایی که آقای پارسانیا برای شما
جلسه قبل گفتند و آن دو مقاله را هم نگاه کردم، خب بحث‌های خیلی خوبی بود برای
خودم جالب این بود که خیلی از بحث‌ها را من از ایشان نخوانده بودم و قطعاً هم ایشان
از بحث‌های من نخوانده است ولی توارد ذهنی خیلی منطبق بود، چند تا از بحث‌هایی که
من ابتداءاً آماده کردم اینجا بگویم هم ایشان مشخصاً و مفصلاً گفته‌اند که خود به
خود خیلی کار را راحت کردند. درباره علم دینی دو مبنای بحث را باید معلوم شود من
این را که عرض می‌کنم چون کتابم هم دست دوستان است احتمالاً عده‌ای خوانده‌اند.
حالا اگر هم نخوانده‌اند بعداً می‌رسند بخوانند. من آن امهات بحث که نگاه جدید به
انسان بدهد را مطرح می‌کنم تفصیل بحث‌ها در آن کتاب آمده است. برای بحث علم دینی
دو دسته مبنا باید معلوم شود این دو دسته مبنا عدم توجه به این دو دسته مبنا منجر
به انواع انحرافات فکری در عرصه این بحث می‌شود. بحث علم دینی دو واژه است. علم و
دین. علی‌القاعده یک دسته مبانی علم‌شناسی باید معلوم شود و یک دسته مبانی دین‌شناسی.

کلیدواژه‌ها