مسئلـه حدوث و قـدم عالـم

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

بحث قدم و حدوث عالم، از جمله مسائل اختلافی میان فیلسوفان و متکلمان است که
برای اثبات و همچنین رد نظریات هر کدام، براهین قابل تأملی بیان شده است. به
همین دلیل، برخی این مسئله را جدلی الطرفین تعبیر کردند. این پژوهش، به دنبال
شناخت مختصر آرای متکلمان و فلاسفه متقدم درمورد حدوث و قدم عالم و همچنین
آراء و استدلال آنها است؛ بنابراین، در ابتدا به اختصار به تعریف و بیان انواع حدوث و
قدم اصطلاحی در فلسفه، کلام و عرفان اشاره و موارد اختلاف و اتفاق حکماء و فلاسفه
را در این مسئله مشخص میکنیم. سپس دلایل متکلمان بر حدوث عالم، ایرادات
فلاسفه بر آنان و دلایل فلاسفه بر اثبات قدم عالم و ایرادات متکلمان بر آنها را بیان
میکنیم و در پایان، به سپس پاسخ فلاسفه میپردازیم. البته تمرکز این مباحث بیشتر
بر آرای غزالی و ابنسینا است و به خاطر اختصار، به دیدگاههای ملاصدرا و میرداماد
نپرداختهایم

کلیدواژه‌ها