برهان وجودی آنسلم و برهان صدیقین صدرایی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده


برای اثبات وجود خدا، برهانهای بسیاری اقامه شده است که از همه استوارتر، برهانی


است که در آن از وجود به واجب سیر میشود. اگر از مفهوم وجود به حقیقت واجب سیر


شود، برهان وجودی است و اگر از حقیقت وجود به حقیقت واجب برسیم، برهان صدیقین


نامیده میشود. در این نوشتار، به دنبال تطبیق دو برهان صدیقین صدرایی و وجودی


آنسلم هستیم. ابتدا برهان وجودی با دو تقریر آنسلم و دکارت و سپس نقدهای آن بیان


میشود. در قسمت بعد، برهان صدیقین تعریف و تقریر میشود و در پایان، به بررسی


تطبیقی برهان وجودی آنسلم و برهان صدیقین صدرایی پرداخته میشود و با بررسی


نقدها و داوری صحیح از موضع برهان صدیقین صدرایی دفاع و مغایرت آن با برهان
وجودی آنسلم بیان میشود.


کلیدواژه‌ها